Strony WWW dla parafii i wspólnot
Już od 49zł./m-c brutto!

Bez kodowania, prosto, szybko i nowocześnie
zacznij teraz

REGULAMIN dla: strony-parafialne.scj.pl oraz parafia24.info

 

I.     DEFINICJE

1.      Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z aplikacji strony-parafialne.scj.pl oraz parafia24.info , w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników.

 

Słownik pojęć:

1.        Operator   – Fundacja Profeto.pl, Łowicka 46, 05-531 Warszawa, Sąd Rejonowy W dla Warszawy Mokotowa, X III Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000494148, NIP: 6551971642.

 

2.           Serwis witryny do samodzielnego tworzenia płatnych stron www: strony-parafialne.scj.pl oraz parafia24.info działający pod adresem internetowym  jak w nazwie, prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie.

 

3.      Użytkownik   – osoba, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora.

 

4.      Login  – indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.

 

5.      Hasło  – ciąg znaków o długości przynajmniej 6 znaków zawierający wielkie i małe litery, przynajmniej jedną cyfrę, oraz znak specjalny określony przez Użytkownika
i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się do Serwisu.

 

6.      Konto  – zbiór usług świadczonych przez Serwis wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Serwisu.

 

7.      Okres Próbny   – wskazany przez Operatora okres 30 ( trzydziestu ) dni, w którym działanie Konta udostępnione jest Użytkownikowi w sposób bezpłatny.

 

8.      Okres Abonamentowy   – okres działania Konta, za jaki uiszcza Opłatę Abonamentową.

 

9.      Opłata Abonamentowa   – miesięczna opłata z tytułu posiadania Konta w wysokości określonej w Pakiecie Abonamentowym.

 

10.   Pakiet Abonamentowy   – wariant działania Konta wybrany z dostępnych na stronie pakietów.

 

11.   Cennik   – zestaw funkcjonalności i cen Pakietów Abonamentowych Serwisu. Dostępna pod adresem http://strony-parafialne.scj.pl , oraz http://parafia24.info

 

12.   Rejestracja   jednorazowa czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na jednej ze stron Serwisu.

 

13.   Usługi (Usługa)   Usługa lub Usługi świadczone przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie.

 

14.   Właściciel Konta  – Użytkownik, który utworzył Konto.

 

15.   Administrator Konta   – Użytkownik posiadający prawa administracji Kontem. Administrator Konta jest Właścicielem Konta.

 

16.   Kreator Stron WWW   – ogólnodostępny element serwisu udostępniający usługę tworzenia nowych stron www w ramach serwisu dostępny pod adresem https://strony-parafialne.scj.pl/kreator , oraz https://parafia24.info/kreator .

 

 

17.   Umowa  – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

 

18.   Regulamin  – niniejszy regulamin.

 

 

 

II.                 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Operatora Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.

 

2.      Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Operator.

 

3.      Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy Usługę informatyczną Użytkownikom, w szczególności poprzez:

1.      Projektowanie stron www dla wspólnot chrześcijańskich, oraz organizacji non-profit, udostępnianych w ramach kreatora stron www;

2.      Udostepnienia stron www w ramach opłaconego pakietu abonamentowego;

2.      Udostepnienia miejsca na serwerze dla potrzeb przechowywania treści stron www w ramach opłaconego pakietu abonamentowego;

4.      Pomoc techniczną z zakresu obsługi panelu administracyjnego wybranej
strony www.

 

4.      Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Serwis mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub dostali dostęp do Konta przydzielony przez Administratora Konta.

 

5.      Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.

 

6.      Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez Operatora warunku. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.

 

7.      Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.

 

8.      Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu:

1.      Procesor 1500 MHz

2.      Pamięć RAM: 1 GB

3.      Podłączenie do Internetu

4.      Przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączona obsługą Cookie, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową

9.      Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

 

10.   Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

 

III.                REJESTRACJA KONTA W RAMACH SERWISU

1.      Dostęp do Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, a tym samym pozostawieniu przez Użytkownika jego adresu e-mail w Serwisie, w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu, jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie, w tym po opłaceniu wybranego przez Użytkownika Pakietu Abonamentowego.

 

2.      Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, następuje w drodze wypełnienia formularza, za pomocą którego dokonywane jest zgłoszenie chęci utworzenia strony www, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk.

 

3.      Wypełnienie formularza wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:

 

I. Adresu poczty elektronicznej Użytkownika;

II. Adresu/nazwy swojej strony www;

III. Tytułu tworzonej strony www;

IV. Opisu co można znaleźć na swojej stronie www.

Operator zastrzega sobie możliwości rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie będzie dobrowolne.

 

4.      Po aktywacji Konta, Użytkownik może korzystać za darmo przez określony Okres Próbny. Po jego minięciu, aby dalej korzystać z Konta, Administrator Konta musi opłacić wybrany przez siebie Pakiet Abonamentowy.

 

5.      W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z Okresu Abonamentowego, Operator jest zobowiązany wystawić fakturę VAT z tytułu świadczonych Usług.

 

6.      Nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT z tytułu Opłaty Abonamentowej skutkować będzie zablokowaniem dostępu Użytkownika do Konta. Dokonanie przez Użytkownika wpłaty Opłaty Abonamentowej w terminie 14 dni od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie natychmiastowym odblokowaniem tego dostępu. Bezskuteczny upływ 14-dniowego terminu liczonego od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie usunięciem Konta i rozwiązaniem Umowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.

 

7.      Uiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT, powodować będzie rozpoczęcie nowego Okresu Abonamentowego.

 

8.  Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego, z zastrzeżeniem treści pkt. III ustęp 7. W przypadku, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem Okresu Abonamentowego, może on korzystać z Konta oraz z Usług do dnia zakończenia opłaconego Okresu Abonamentowego.

 

9.  Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.

 

10.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane lub Zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.

 

11.  Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.

 

12.  Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług w trakcie Okresu Próbnego, jeżeli:

1.      podejmie usprawiedliwioną wątpliwość, że Użytkownik dokonał aktywacji Konta po raz kolejny, po uprzednim usunięciu jego Konta z uwagi na upływ Okresu Próbnego;

 

2.      zostanie wykazane, że Użytkownik korzystał z Konta oraz Usług naruszając przepisy Regulaminu.

 

 

 

IV.              ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1.      Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.

 

2.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.

 

3.      Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

1.      korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 

2.      niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;

 

3.      korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;

 

4.      niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;

 

5.      treść tworzona przez Użytkownika w Serwisie nie może dotyczyć innej tematyki niż z zakresu tematycznego Usługi tj. wspólnot chrześcijańskich, oraz organizacji non-profit, których działalność nie stoi w sprzeczności z nauką Kościoła Katolickiego;

 

6.      korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw;

 

7.      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie użytku wewnętrznego i osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną. Użytkownik jest zobowiązany każdorazowo podawać źródło pochodzenia informacji.

 

5.      Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

8.      Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

9.      Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych przez Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:

 

1. podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

 

2.      dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;

 

3.      dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora.

 

10.  Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników sytemu.

 

11.  Strony www utworzone w ramach serwisu, zawierające treści niezgodne z nauką Kościoła Katolickiego, zawierają promowanie nienawiści; przemocy; nękania; rasizmu; treści szokujących lub wywołujących obrzydzenie; treści, które wykorzystują inne osoby lub pozwalają na czerpanie korzyści ze szkodą dla innych osób, będą usuwanie przez operatora bez ostrzeżenia i w sposób natychmiastowy.

 

12.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.

 

13.  Właściciel Konta może w każdym czasie dostępności serwisu żądać usunięcia Konta, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie będące powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich Usług opłaconych w Serwisie.

 

14.  Operator dopuszcza również możliwość nawiązania współpracy z Użytkownikiem zawierając odrębną umowę o świadczeniu Usług. Zgodnie z zapisem w umowie jej podpisanie oznacza akceptację postanowień regulaminu.

 

   V.   OPŁATY

1.      Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu jest odpłatne, z wyjątkiem Okresu Próbnego.

 

2.      Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych oraz parametrach poszczególnych Pakietów Abonamentowych znajdują się w Cenniku zamieszczonym na stronie http://strony-parafialne.scj.pl oraz http://parafia24.info .

3.      Opłaty Abonamentowe są wnoszone z góry za kolejne Okresy Abonamentowe, chyba że odrębna umowa o współpracy zawarta między Operatorem, a Użytkownikiem wprowadza inny tryb opłat.

 

4.      Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty. Okres Abonamentowy kończy się datą, która odpowiada początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.

 

5.      Opłatę Abonamentową stanowią:

Opłata za wybrany Pakiet Abonamentowy;

 

6. Opłatę Dodatkową stanowią:

Opłata za indywidualną wersję szablonu zamawianej strony www;

Opłata za inne funkcje nieopisane na stronie  serwisu.

 

7.      Ulepszenie Parametrów Konta może być dokonane w dowolnej chwili i uznaje się za ważne w momencie opłacenia dodatkowych opłat o wysokości określonej w Panelu Ustawień Konta i przedstawionej Administratorowi Konta. Dodatkowa opłata wyliczana jest jako miesięczna cena Ulepszenia Parametrów Konta zmniejszona proporcjonalnie o ilość dni, które minęły od rozpoczęcia bieżącego Okresu Abonamentowego.

 

8.      Ulepszenie Parametrów Konta, o których mowa powyżej, jest dokonywane przez Administratora Konta w Panelu Ustawień Konta i może być przez niego w dowolnej chwili odwołane.

 

9.      Opłacenie Opłaty Abonamentowej można wykonać poprzez przelew, płatność gotówką, kartą kredytową lub debetową oraz system płatności internetowych przelewy24.pl.

 

10.  Wybierając kartę kredytową lub debetową jako sposób uregulowania Opłaty Abonamentowej, Użytkownik jednocześnie zgadza się na automatyczne obciążanie karty kredytowej lub konta bankowego za całość należnych opłat w danym Okresie Abonamentowym. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Operatora zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także ujawnienie im danych dotyczących transakcji.

 

 

12.      Administrator Konta w Panelu Ustawień Konta ma dostęp do informacji w jaki sposób dokonać Opłaty Abonamentowej.

 

13.  Prawidłowe dokonanie Opłaty Abonamentowej zostanie odnotowane przez Serwis maksymalnie 3 dni robocze po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Operatora.

 

14.  Administrator Konta może wystąpić do Serwisu o zmianę Pakietu Abonamentowego. Zmiana Pakietu Abonamentowego jest skuteczna od momentu opłacenia przez Administratora Konta opłaty za uruchomienie wybranego Pakietu Abonamentowego zmniejszoną proporcjonalnie o ilość dni, które minęły od rozpoczęcia bieżącego Okresu Abonamentowego. Wysokość opłaty będzie przedstawiona Administratorowi Konta w Panelu Ustawień Konta. W przypadku, gdy nowy Pakiet Abonamentowy będzie tańszy od starego, zmiana może być dokonana od nowego Okresu Abonamentowego.

 

15.  Wszelkie zmiany w cenniku Opłat Abonamentowych będą ogłaszane na stronie  serwisu oraz będą obowiązywać Właściciela Konta dopiero od następnego Okresu Abonamentowego. Właściciel Konta będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, jeśli nie zaakceptuje nowych opłat.

 

VI.                  PRZERWY TECHNICZNE

1.      Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.

 

2.      Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

 

3.      W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Właściciel Konta ma prawo do przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.

 

4.      Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

 

 

  VII.                      OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      W momencie akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami Regulaminu.

 

2.      Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych  (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku  o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

3.      Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Operatora w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem oraz Operatorem.

 

4.      Operator jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkownika odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

5.      Operator zapewnia, iż dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkownika. Operator zapewnia, iż pozyskane dane osobowe Użytkownika będą:

 

1.      przetwarzane zgodnie z prawem;

2.      zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

3.      merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

4.      przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

6.      Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

7.      Operator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu  cookies . Są to informacje, które serwer Operatora zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System  cookies  nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera i można go wyłączyć. Pliki typu  cookies  umożliwiają:

 

1.      utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;

2.      tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

 

8.      Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług i jego to jednoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.

 

9.      Jeśli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

10.   Operator oświadcza, iż dołoży szczególnej staranność, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres  fundacja @profeto.pl .

 

11.   Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji lub w Panelu Ustawień Konta.

 

VIII.                   REKLAMACJE

1.      Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej  kontakt@parafia24.info  lub na adres korespondencyjny: Fundacja Profeto.pl, ul. Stadniki 81, 32-422 Stadniki z dopiskiem „Reklamacja”.

 

2.      W treści reklamacji powinno zawierać się: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub nazwę firmy – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika, jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jak i dokładny opis oraz powód reklamacji.

 

3.      Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.

 

4.      Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator prosi składającego reklamację o uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.

 

5.      Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.

 

6.      Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres  kontakt@parafia24.info .

 

  IX.                    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.

 

2.      Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem hiperłącza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu lub przez kontakt na adres kontakt@parafia24.info

 

3.      Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.

 

4.      W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

 

5.      Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Użytkownik będzie związany nową treścią Regulaminu w momencie wyrażenia zgody na jego treść. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego opłaconego Okresu Abonamentowego.

 

Wybierz pakiet bez ukrytych opłat
0 zł na start i miesiąc gratis, a przy płatności za 12 m-cy 10% zniżki,
w okresie darmowym dostępne wszystkie pakiety
Standard
49 pln
*kwota brutto
Srebrny
79 pln
*kwota brutto
Złoty
99 pln
*kwota brutto
Dodatkowe funkcje pakietu standard
nieograniczona liczba podstron
nieograniczona liczba galerii
adres strony w domenie parafia24.info
wsparcie techniczne email
wsparcie techniczne telefoniczne
automatyczne kadrowanie zdjęć
formularz kontaktowy
strona www na urządzenia mobilne
edycja witryny w trybie rzeczywistym
pojemność dyskowa: 2GB
skrzynki email w domenie parafia24.info: 1
możliwość ukrycia kalendarza i formularza kontaktowego
obsługa plików audio
Dodatkowe funkcje pakietu srebrny
nieograniczona liczba podstron
nieograniczona liczba galerii
adres strony w domenie parafia24.info
wsparcie techniczne email
wsparcie techniczne telefoniczne
automatyczne kadrowanie zdjęć
formularz kontaktowy
strona www na urządzenia mobilne
edycja witryny w trybie rzeczywistym
pojemność dyskowa: 4GB
skrzynki email w domenie parafia24.info: 5
integracja z mediami społecznościowymi
plugin Microsoft Word umożliwiający bezpośredni eksport dokumentów na stronę www
kalendarz wydarzeń
przekierowanie własnej domeny
import/eksport artykułów w formacie programu Microsoft Word (docx)
możliwość komentowania artykułów
możliwość ukrycia kalendarza i formularza kontaktowego
obsługa plików audio
podstawowe statystyki Google Analitics w panelu administratora
możliwość zmiany szablonu
możliwość zmiany kolorów szablonu
Dodatkowe funkcje pakietu złoty
nieograniczona liczba podstron
nieograniczona liczba galerii
adres strony w domenie parafia24.info
wsparcie techniczne email
wsparcie techniczne telefoniczne
automatyczne kadrowanie zdjęć
formularz kontaktowy
strona www na urządzenia mobilne
edycja witryny w trybie rzeczywistym
pojemność dyskowa: 6GB
skrzynki email w domenie parafia24.info: 15
integracja z mediami społecznościowymi
plugin Microsoft Word umożliwiający bezpośredni eksport dokumentów na stronę www
kalendarz wydarzeń
przekierowanie własnej domeny
import/eksport artykułów w formacie programu Microsoft Word (docx)
możliwość komentowania artykułów
możliwość tworzenia własnych kont przez użytkowników witryny
możliwość ukrycia kalendarza i formularza kontaktowego
obsługa plików audio
zaawansowane statystyki Google Analitics w panelu administratora
możliwość zmiany szablonu
możliwość zmiany kolorów szablonu
Usługi dodatkowe Ilość Cena
dodatkowa pojemność dyskowa 1000 MB 9,99 PLN
dodatkowa skrzynka email w domenie parafia24.info 1 adres 4,99 PLN
zwiększenie pojemności skrzynki email 500 MB 4,99 PLN
utrzymanie dedykowanej domeny 1 rok 99,99 PLN
funkcjonalność na życzenie klienta - do uzgodnienia
indywidualny projekt graficzny - do uzgodnienia
przeniesienie treści strony z poprzedniej lokalizacji - do uzgodnienia
Masz pytanie? Zadzwoń!
512 742 290
kontakt@parafia24.info